Välkommen till Servicehustiftelsen i Sibbo svenskspråkiga sidan

Frivilligverksamhet: Elsie-vänner och Kulturvänner

Det frivilligarbete som koordineras av Servicehusstiftelsen i Sibbo består av två parallella verksamheter:  Elsie-vännerna ökar med sin verksamhet trivseln och livskvaliteten i Servicehuset Elsie i Nickby medan Kulturvännernas verksamhetsområde är hela Sibbo (Projektet Kultur i hemmet). Som frivillig kan man ställa upp inom någondera av dessa verksamheter eller inom båda.

Som frivillig inom vår vänverksamhet bemöter man seniorer och bidrar till deras välmåga psykiskt, socialt, fysiskt och kognitivt. Det finns ett brett utbud av olika åtaganden och en uppgiftsbeskrivning byggs upp enligt den frivilligas förväntningar och resurser. Vård- eller hemtjänster som t.ex. städning ingår vanligen inte i vänverksamheten. Avsikten med vänverksamheten är att skapa en guldkant i vardagen för seniorerna.

En frivillig kan vara behjälplig på många sätt. Små enkla handlingar kan ge mycket glädje. Enbart ett besök eller en kort pratstund hos den äldre kan pigga upp! En frivillig kan på olika sätt bidra till att stimulera invånarnas och seniorernas liv för ökad livskvalitet.

Elsie-vännernas frivilliga ökar invånarnas trivsel på många olika sätt i servicehusen. Kulturvännernas verksamhet koordineras av projektet Kultur i hemmet som riktar sig till alla seniorer som fyllt 75 år och bor i Sibbo. Genom projektets lågtröskelverksamhet vill kan vi minska ensamheten och främja välbefinnandet bland seniorerna genom att hjälpa seniorerna individuellt och genom att ta med seniorerna till gruppverksamhet som uppmuntrar vardagen och mycket mer.

Exemplen på Elsie-vännernas verksamhet:

 • vi ordnar tillsammans väncaféer och temakvällar
 • vi dekorerar gemensamma lokaler inför högtider
 • vi ställer upp med att leda grupper och gruppaktiviteter
 • vi hjälper och stödjer ensamma seniorer på servicehusen, till exempel läser vi högt, diskuterar intressanta teman
 • vi håller planeringsmöten för höstens och vårens verksamhet två gånger per år.

Exemplen på Kulturvännernas verksamhet:

 • vi ställer upp som en vän till ensamma seniorer
 • vi stödjer seniorer i meningsfulla aktiviteter (diskussion, läsning, utevistelser, deltagande i gruppaktiviteter eller hjälp i användning av digital teknologi)
 • vi leder en grupp seniorer (till exempel i en läsecirkel)
 • vi fungerar som stödperson i en grupp.

Vad borde en frivillig veta?

 • Frivilliga är försäkrade med ansvars- och egendomsförsäkring inom försäkringsbolaget IF
 • Det finns möjlighet för den frivilliga att få kostnadsfri utbildning inom vänverksamheten, bland annat förstahjälpkurs via Röda Korset och hygienpass.
 • Frivilligarbetet är oavlönat. Vi värdesätter högt frivilligas arbetsinsats och kommer årligen ihåg våra frivilliga på andra sätt än genom ekonomisk ersättning.
 • Varje frivillig undertecknar ett avtal angående sekretess- och tystnadsplikt, som styrs av lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 812/2000.

Våra nuvarande frivilliga säger att de tycker att deras arbete är meningsfullt, trevligt och givande. De är nöjda med sina arbetsuppgifter och det stöd de får. De frivilliga upplever att arbetsuppgifterna väl motsvarar deras egna förväntningar, och att den glädje och närvaro som frivilligarbetet skapar upplevs som speciellt viktigt.

Du behövs!

Du kan vara med precis så mycket som du har tid och kraft. Tillsammans kan vi uppnå vad som helst. Man kan komma med i frivilligverksamheten vilken tid på året som helst. Verksamheten är flexibel. Erbjud din hjälp och berätta vad du vill göra och kom modigt med!

Koordinator för Elsie-vännernas verksamhet:
Sandra Granqvist, sandra.granqvist@palvelutalolinda.fi, tel. 040 544 3435

Koordinator för Kulturvännernas verksamhet:
Nora Ahola, nora.ahola@palvelutalolinda.fi, tel. 040 544 3436

Vill du komma med i frivilligverksamhet?

Du kan ta kontakt med oss via blanketten. Lämna dina kontaktuppgifter och meddela ditt intresse för frivilligverksamhet – vi tar kontakt så fort som möjligt!